Български English Deutsch
Аутсорсинг

Аутсорсинг?

Повишаването на степента на автоматизация на производството е комплексна и трудоемка задача, която от друга страна би могла да се отплати в кратки срокове.

Начините това да се осъществи общо взето се базират на два подхода:

1. Възложителят да назначи и обучи всичкият необходим разнообразен персонал, за да осъществява тези задачи в предприятието.

Предимствата и недостатъците на този похват включват:

  • Задържане на ноу-хауто вътре в организацията plus
  • При определени условия – по-ниска себестойност на проектите plus
  • По-дълги срокове за изпълнение, съответно за възвръщане на инвестициятаminus
  • Необходимост от обучение (поне 6-12 месеца) и поддържане на високо-квалифициран персонал, което в повечето случаи не е оправдано minus
  • Отклоняване на ресурси от основната дейност и компетентност на предприятието minus

2. В дългосрочен или краткосрочен план проектите, свързани с автоматизация, управление, задвижване и събиране на информация, или тази част от тях, за която не съществува свободен и обучен ресурс в рамките на предприятието, да бъдат възлагани на външна организация. Такава, която има съответния опит, персонал и връзки, за да организира оптималното по отношение на цена и срокове изпълнение на подобни задачи.

Прието е вторият похват да се нарича "Аутсорсинг" (англ. Outsourcing).

"ПЛ Контрол" ООД Работи успешно в ролята на такъв "Външен източнник" на трудови ресурси с фирми от България и Западна Европа. На компаниите, предпочели първият вариант предлагаме консултации при подбора на средствата за автоматизация – апаратно осигуряване, неговият доставчик, алгоритми и др.

Независимо от избраният вариант за сътрудничество, оставаме близо до нашите клиенти, подпомагайки по взаимноизгоден начин тяхната дейност.

 

Outsorcing